Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک همراه با متاژنومیکس

ناشر : مانی اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندسته:
موجودی: موجود در انبار

700,000 ریال

تعداد:
انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

پرفسور گیتی امتیازی در کتاب مبانی زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک همراه با متاژنومیکس سعی برآن کرده که ضمن حفظ ساختار قبلی کتاب، مطالب جدید از کتاب واتسون ۲۰۰۶ را به صورت دیاگرام و یا تابلو ارائه دهد تا دانشجویان با مراجعه به دیاگرام مطالب جدید را فراگیرند؛ و سعی شده مطالب کتاب ساده و روان بیان شود و همچنین از مجموعه کتاب های معتبر دانشگاهی استفاده شده است و حاوی مطالبی در مورد زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک می باشد. این کتاب مورد استفاده دانشجویان رشته زیست شناسی، میکروب شناسی، ژنتیک، داروسازی، پزشکی و پیراپزشکی می باشد.

فهرست کتاب به شرح زیر است:

فصل۱: اسیدهای نوکلئیک

ساختمان رشته ای DNA- مارپیچ دو رشته ای DNA- وکنشهای توتومریزاسیون- اشکال فضاییDNA- عوامل پایدار کننده DNA- NA فراپیچیده- سازماندهی ژنوم یوکاریونها- بازهای تغییر یافته DNA- ریبونوکلئیک اسید (RNA)- تفاوتهای شیمیایی  RNAو DNA- آنزیم های مؤثر بر روی اسیدهای نوکلئیک- ژنوم موجودات مختلف- ژنوم ویروسها- ژنوم پروکاریوتها- ژنوم میتوکندری و کلروپلاست- ژنوم یوکاریوتها

فصل۲: همانندسازی DNA

آزمایش مسلسون و استال- شرایط همانندسازی نیمه حفاظت شده- نقطه آغاز و جهت همانندسازی DNA- همانند سازی در پروکاریوتها- نقش پروتئین ها در همانند سازی DNA- پروتئین dnaA- پروتئین های dnaB و dnaC – پروتئین های SSB- پرایماز و پروتئین های n و n+ و nAE وi وni و n” وn’ و n آنزیم های DNA پلی مراز- مراحل همانند سازی DNA- مرحله آغاز- مرحله طویل شدن- اصلاح DNA- مرحلۀ خاتمه- همانندسازی در یوکاریوتها- همانند سازی در میتوکندری- همانند سازی به روش دایرۀ غلتان- نقش تلومراز و پروتئین پرایمر در همانند سازی DNA خطی- همانند سازی در ویروسهای DNAدار- همانند سازی در باکتریوفاژهای DNA دار- همانند سازی در باکتریوفاژ fx174- همانند سازی باکتریوفاژ I- همانند سازی در فاژهای T- همانندسازی در ویروسهای DNA دار یوکاریوتها- همانند سازی در آدنو ویروسها- همانند سازی در پاپووا ویروسها- همانند سازی در پاکس ویروسها- همانند سازی در پارو ویروسها- تعمیر DNA- تعمیر دیمرتیمین- تعمیر بازها- تعمیر استخراجی – DNA و نانوتکنولوژی

دیاگرام ۱: مکانیسم سنتزDNA- دیاگرام ۲: ساختمان انبرک لغزندۀ DNA و افزایش سنتز ممتد DNA – دیاگرام ۳: حمل پروتئین انبرک لغزندۀ DNA توسط ATP- دیاگرام ۴: ساختمان هلو آنزیم DNA پلی مراز III- دیاگرام ۵: مدل ترمبون- دیاگرام ۶: کنترل- دیاگرام ۷: مراحل تشکیل- دیاگرام ۸: نقش Pre-RC در چنگال تقسیم یوکاریوتها

فصل۳: ساختمان RNA و نسخه برداری

ساختمان RNA- انواع RNA- ساختمان RNA پلی مراز- مراحل کلی نسخه برداری- نسخه برداری در پروکاریوتها- شروع نسخه برداری(Initiation)- طویل شدن RNA : Elongation- خاتمه نسخه برداری (Termination)- نسخه برداری در یوکاریوتها- نوکلئوزومها و همانند سازی- نسخه برداری ژنهای دستهIII- نسخه برداری ژنهای دسته II- نسخه برداری ژنهای دسته I- خاتمه نسخه برداری- نسخه برداری در ویروسها- همانند سازی در باکتریوفاژهای RNA دار- RNA ریپلیکاز- ساختمان RNA- نسخه برداری در ویروسهای یوکاریوتی- تکثیر ویروسهای یوکاریوتی- تکثیر ویرسهای دارای RNA تک رشته ای- فرمهای تکثیر شونده- تکثیر ویروسهای RNA دار دو رشته ای- تکثیر RNA با واسطه DNA- آنتی بیوتیک های ممانعت کننده از نسخه برداری

دیاگرام ۹: زیرواحدهای RNA پلی مراز- دیاگرام ۱۰: کانالهای موجود در کمپلکس RNA پلی مراز- دیاگرام ۱۱: مراحل آغازگر برای نسخه برداری- دیاگرام ۱۲: عوامل مؤثر در ختم نسخه برداری یوکاریوتها

فصل۴: تکامل RNA(RNA Processing)

پایداری RNA- تکامل RNA در پروکاریوتها- نقش آنزیمها در تکامل RNA- تکامل RNA پیش ساز در E.coli- تغییرات بازهای آلی tRNA- تکامل RNA در یوکاریوتها- مکانیسم آنزیمی پردازشRNA- نقش snRNA در پردازش- فرضیه RNA” به عنوان یک موجود کامل”- تکامل tRNA- تکامل rRNA- تکامل mRNA- اصلاح انتهای hnRNA 5 کلاهک گذاری- اصلاح انتهای hnRNA 3 دم پلی A- حذف اینترونها از hnRNA – اهمیت اینترونها- اینترونها و تکامل- ژنهای کاذب

فصل۵: سنتز پروتئین و انتقال آن

پروتئین سازی در پروکاریوتها- ریبوزومها- RNA های ریبوزومی- ۱۶S rRNA- 23S rRNA- 5S rRNA- تشکیل ریبوزمها- وظایف پروتئین های ریبوزومی- ساختمان و عمل t-RNA – کد ژنتیکی و تنوع آن- ردیف بازها و کدها- خصائص عمومی کد ژنتیکی- اصول مولکولی کدونهای مترادف- عمومیت کد ژنتیکی- اتصال tRNA و اسیدهای آمینه- مراحل اتصال اسیدهای آمینه به tRNA- مراحل مختلف پروتئین سازی- انرژی مورد نیاز پروتئین سازی- ساخت همزمان mRNA و پروتئین- پلی ریبوزومها- پروتئین سازی در یوکاریوتها- ریبوزومهای یوکاریوتی- پروتئین سازی در میتوکندری و کلروپلاست- سن سلولها و خطا در پروتئین سازی- آنتی بیوتیکهای مؤثر در پروتئین سازی

دیاگرام۱۳: جایگاه E/P/A – دیاگرام ۱۴: جایگاه- دیاگرام ۱۵: فاکتور رها کننده

تغییرات و انتقال پروتئین ها- انتقال پروتئین ها از غشاء- گلیکوزیله شدن پروتئینها- ساخت پروتئین  بدون mRNA

فصل۶: تنظیم بیان ژن

بیان ژن توسط فاکتور سیگما(d)- کنترل نسخه برداری توسط رپرسور و فعال کننده- بیان  اپرون لاکتوز- کنترل اپرون لاکتوز به وسیله فعال کننده(Activator)- کنترل اپرول تریپتوفان- کنترل بیان ژن بوسیله انفصال در نسخه برداری- کنترل مصرف نشاسته- بیان ژن در اپرونهای باکتریوفاز لامبدا I- کنترل سنتزپروتئین ها در سطح ترجمه در ویروس R17- تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها-تنظیم متابولیسم گالاکتوز در مخمرها- کنترل متابولیسم گالاکتوز در مخمرها- کنترل بیان ژن توسط توالی های افزایش دهنده- تنظیم فعالیت ژنها به وسیلۀ هورمونها- تنظیم بیان ژن بوسیله فاکتورT- القاء و فرونشاندن آنزیمی در یوکاریوتها- نقش hnRNA و حذف اگزون در بیان ژن- پایداری mRNA و بیان ژن- تمایز سلولی- ثبات ژنوم در حین تمایز سلولی- فعالیت های ژنتیکی و تنظیم آنها در چرخه سلولی- تنظیم فعالیت های ژنتیکی به هنگام تنوع سلولی- تکثیر بعضی از ژنها در طی تکامل- بیان ژن هموگلوبین مرغ- غیر فعال شدن یکی از کروموزومهای X در پستانداران ماده- کنترل بیان ژن در هنگام ترجمه

فصل۷: اصول و تکنیکهای DNA نوترکیب

جداسازی و خالص سازیDNA از سلول- بررسی وجود DNA و RNA در محلول- جداسازی قطعات DNA و RNA- روشهای آشکارسازی اسیدهای نوکلئیک- تغییر ماهیت DNA- روش بدست آوردن Tm- مطالعه بر روی DNA جدا شده- آنزیمهای محدودالاثر (Restriction Enzyme)- انواع برشهای ایجاد شده بوسیلۀ آنزیمهای محدودالاثر- محافظت DNA خودی- انواع آنزیمهای محدود الاثر- استفاده از آنزیمهای محدودالاثر- تعیین توالی بازهای DNA- 1: روش ماکسام، گیلبرت- انجام عملی روش ماکسام، گیلبرت-۲: روش سانجر- ۳: روش اتومات- شناساگر یا پروب- خصوصیات شناساگر- تهیه یک شناساگر برای یک ژن خاص- ساترن بلاتینگ- تولید و تکثیر DNA در آزمایشگاه- سنتز شیمیایی- طریقه عمل در سنتز شیمیایی- PCR- تهیه نسخه های متعدد از یک ژن- بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در مخلوطی از DNA- مشکلات PCR

فصل۸: مهندسی ژنتیکس

تولید DNA نوترکیب با استفاده از آنزیمهای محدودالاثر- استفاده از قطعات متصل کننده- استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفراز- استفاده از DNA لیگاز T4- سیستم های کلون کردن ژن(Gene Cloning Systems)- جداسازی و قطعه قطع کردن منبع DNA- اتصال به یک حامل کلون- ورود به داخل میزبان- شناسایی و جداسازی کلون حاوی ژن مورد نظر- تولید تعداد زیاد سلولها ویا باکتریهای حاوی ژن- حاملهای کلون(Cloning Vectors)- پلاسمیدها- پلاسمید pBR322- استفاده از پلاسمید pBR322 به عنوان حامل کلون- باکتریوفاژها- مشخصات ضروری برای یک ویروس مورد استفاده در مهندسی ژنتیک- استفاده از باکتریوفاژها به عنوان حامل – باکتریوفاژ I- استفاده باکتریوفاژ I به عنوان حامل- مراحل کلون کردن ژن بوسیلۀ باکتریوفاژI- کازمیدها (Cosmids)- باکتریوفاژ M13- استفاده از باکتریوفاژM13 به عنوان حامل- فاسمیدها- انتخاب میزبان مناسب- روشهای وارد کردن حاملها به داخل میزبان- انتخاب کلون های تغییر یافته- پلیت های همانند Replica Plating – انتخاب ژن- خزانه های DNA- خزانه های cDNA- سنتزشیمیایی- مزیت استفاده از خزانه های cDNA- احتمال یافتن یک ژن در خزانه های DNA- جداسازی کلون از خزانه DNA-حاملهای بیان ژن- مشخصات یک حامل بیان ژن- کلیدهای تنظیمی در حاملهای بیان ژن- جهش در جایگاه خاص(Site Directed Mutagenesis)- کاربردهای عملی مهندسی ژنتیک- تخمیرهای میکروبی- واکسن های ویروسی- تولید پروتئین های خاص- حیوانات وگیاهان تغییر یافته- بیوتکنولوژی محیط زیست- تنظیم ژنها و ژن درمانی- تولید پروتئین ها و هورمونهای کاربردی- تولید هورمونها- تولید انسولین

فصل۹: ژنتیک در سلولهای یوکاریوت

مهندسی ژنتیک درمخمرها- بیان ژن در مخمرها- جذب DNA خارجی در اسفروپلاستهای مخمر- ادغام DNA خارجی به درون کروموزوم مخمر- پلاسمید در مخمر- پایداری پلاسمیدهای مخمر توسط سانترومر DNA – بیان ژنهای مخمر در E.coli- انواع ژنهای مخمر در E.coli- انواع وکتورهای مخمر- کلون کردن ژنهای مخمر- کاربردهای وکتورها در مخمر- تهیه واکسن توسط کلون کردن ژن به مخمر- کلون کردن توالی های تلومری انسانی به YAC مخمر- مهندسی ژنتیک در سلولهای پستانداران- کشت سلولی- تولید آنتی بادی متوکلونال- مزایای استفاده از آنتی بادی متوکلونال- خطرات همراه با آنتی بادی متوکلونال- ژن درمانی- تولید حیوانات ترانس ژن- انتقال ژنها به درون سلولهای پستانداران- تیمیدین کیناز(TK) به عنوان نشانگر انتخابی در یوکاریوتها- ریز تزریق DNA به درون سلولهای پستانداران- نقش متیلاسیون در انتقال DNA- جداسازی ژنهای منتقل شده- برقراری حضور ژنهای خاص سرطانی انسان بواسطۀ آزمایشات انتقال ژن- کلونینگ انکوژنهای انسان- حاملان ویروسی برای ورود ژن به سلول حیوانی- حاملان SV40- ویریونهای SV40 در نقش حاملین- جایگزینی ناحیۀ تأخیری SV40- جایگزینی ناحیۀ اولیۀ SV40- بررسی ژنهای کلون شدۀ آنتی ژن سطحی- همانندسازی قطعات پلاسمید مانند DNA در سلولهای COS- کشف توالیهای افزایش دهنده با استفاده از حاملان SV40- رهایی DNAی ادغام شدۀ SV40 توسط الحاق سلول COS- DNAی ویروس پاپیلوما همانند یک پلاسمید در سلول موش- ویروس های توموریRNAدار می توانند به عنوان حاملین- گیاهان و مهندسی ژنتیک- پرورش گیاهان- تولید گیاه از طریق کشت سلولی- ساختن گیاه از طریق کشت سلولی- ساختن گیاهان دورگه با استفاده از ادغام پروتوپلاستی- نقش آگروباکتر و پلاسمید Ti در ایجاد تومر تاجی- پلاسمید Ti در اگروباکتریوم- موتانهای پلاسمید Ti- ادغامT-DNA باکتری باکروموزوم گیاه- ادغام T-DNA به داخل کروموزوم گیاه- استفاده از پلاسمید Ti به عنوان یک حامل- تمایز سلولی بعد از انتقال T-DNA به سلول گیاهی- استفاده از ویروس برای ورود ژن نوترکیب به گیاه- انتقال DNA به گیاه از طریق شوک الکتریکی- کاربرد عملی مهندسی ژنتیک در گیاهان- ترانسپوزونها و نقش آنها در مهندسی ژنتیک

فصل۱۰: ساختمان و عمل غشاء سیتوپلاسمی

ساختمان و عمل غشاء سیتوپلاسمی- مروری بر ساختار غشاء سیتوپلاسمی- ترکیب غشاء- چربیهای غشاء- چربیهای دولایه غشاء- پروتئین های غشاء- پروتئین های عمقی- کربوهیدراتهای غشاء- پروتئین های سطحی یا (Prepheral proteins)- پروتئین های متصل و یا در دام چربی- اهمیت سیالیت غشاء- حفظ و بقای سیالیت غشاء- عدم تقارن لیپیدهای غشاء- پخش غشاء سلولی پس از ادغام سلولها- غشاء پلاسمایی گلبولهای قرمز- پروتئین های عمقی یا اینتگرال غشاء گلبول قرمز- اسکلت غشاء اریتروسیتها

فصل۱۱: برخی از تکنیکهای عملی در زیست مولکولی

روش عمل PCR- اشتباهات DNA پلی مراز- آنالیز و خالص سازی محصولات PCR- تشخیص مولکوی پاتوژنهای میکروبی با استفاده از PCR- جداسازی و آنالیز DNA- جداسازی DNA اشریشیاکلی- جداسازی DNA دروزوفیل- تعیین غلظت DNA استخراج شده- روش الکتروفورز روی ژل آگارز- تعیین خلوص و وزن مولکولی پروتئین های حاصل از کروماتوگرافی

فصل۱۲: تولید پروتئین های نوترکیب

سیستم فیوژن ژن GST- انتخاب شرایط مناسب  برای سیستم GST فیوژن ژن- انتخاب وکتور مناسب برای سیستم GST فیوژن ژن- مراحل استفاده از سیستم GST فیوژن ژن- غربال گری سلول نوترکیب- مراحل آزمایش- کنترل رشد و بیان در سلول- محلول لازم برای آنالیز SDSpage – خالص سازی پروتئین ادغام شده توسط گلوتاتیون سفارز ۴B – تولید باکتری لیز شده در مقیاس بالا- خالص سازی پروتئین فیوژ شده با GST- نکات مهم در خالص سازی فیوژن GST پروتئین

فصل۱۳: متاژنومیکس ( انگشت نگاری DNA بر ردیابی ژنومیکس محیطی )

گرادیان ژل الکتروفورز تخریبی (DGGE)- تنکنیک TGGE- تکنیک SSCP- آنالیز T-RFLP- LH- PCR- مقایسه روشهای مختلف- تخمین موقعیت باندها- دسترسی به اطلاعات توالی DNA – محدودیتهای DGGE/TGGE برای نیاز آن به گیرۀ GC- DGGE یا TGGE- کاربرد انگشت نگاری جمعیت میکروبی- تعیین کمیت TGGE/RT-PCR- انگشت نگاری نمونه های محیطی با ژن های کد کنندۀ پروتئین- آنالیز انگشت نگاری جمعیتهای میکروبی- جداسازی قطعات برای تعیین توالی- استفاده از RNA ریبوزومی برای آنالیز جمعیت ها- تأثیر تغییرات RNA بعد از نسخه برداری- جنبه های کمی ریبوزوم RNA- تعیین توالیrRNA- آنالیز کمی علائم انگشت نگاری- روشهای وتکنیک – تکثیر PCR- الکتروفوروز ژل آگارز- خالص سازی محصول PCR- هضم محصول PCR- آنالیز محصول T-RELP با دستگاه فلوروسنت DNA آنالیزور- آنالیز موفق داده ها-REFERENCES

انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

در حال بارگذاری ...
0