Search
Generic filters
Exact matches only

سبد خرید

قارچ شناسی پایه

ناشر : دانشگاه مازندراندسته:
موجودی: موجود در انبار

170,000 ریال

تعداد:
انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

فصل اول: کلیات قارچ ها

تاریخچه

قارچ ها و ارگانیسم های شبه قارچی

ویژگی های اصلی قارچ های حقیقی

طبقه بندی اصلی ارگانیسم های قارچی و شبه قارچی

الگوی رشد قارچ ها

نحوه زندگی قارچ ها

الف) قارچ های بیماری زای گیاهی

ب) قارچ های بیماری زای گیاهی

ج) قارچ های ساپروفیت موجود در طبیعت و بدن موجودات زنده

کاربرد قارچ ها در بیو تکنولوزی

متابولیت های قارچی

آنزیم ها و واکنش های آنزیمی

فرآورده های ژنی با منشا خارجی (هترولوگ)

رش رویشی قارچ ها

تولید مثل غیر جنسی قارچ ها

تولید مثل جنسی قارچ ها

شاخه ی اوومایکوتا

شاخه ی کیتریدیومایکوتا

شاخه ی آسکومایکوتا

شاخه ی بازیدیومایکوتا

شاخه ی دوتریومایکوتا

فصل دوم: ترکیب ساختاری و فراساختاری قارچ ها

ساختمان عمومی هایف

تمایز طولی هایف های قارچی

هایف قارچی به عنوان بخش مهم یک کولونی قارچی

ساختمان عمومی سلول های مخمری

دیواره ی سلولی قارچ ها

ترکیبات دیواره ی سلولی قارچ ها

آرایش ساختاری دیواره ی سلولی قارچ ها

الف) آنزیم های دیواره ی سلولی

ب) پروتئین های دیواره ی سلولی

ج) پروتئین های شوک حرارتی

د) کیتین

ه) بتا گلوکان

ماتریکس خارج سلولی

دیواره ی عرضی

هسته ی سلول قارچی

محتویات سیتوپلاسمی ناحیه ی راسی هایف قارچی

غشای پلاسمایی

دستگاه گلژی شبکه ی اندو پلاسمی و وزیکول ها

ریبوزوم

واکوئل ها

میتوکندری

سیستم اسکلت سلولی

فصل سوم: رشد قارچ ها

رشد راسی هایف قارچی

تحقیقات اولیه در ارتباط با سازوکارهای رشد راسی در قارچ ها

سازماندهی دیواره ی سلولی در بخش راسی هایف

کیتین سنتاز

گلوکان سنتاز

مانوپروتئین ها

اتصالات مقاطع و بلوغ دیواره ی هایف قارچی

آنزیم های تجزیه کننده ی دیواره ی سلولی

تعیین مدل پایدار رشددیواره ی سلولی

نیروی هدایت کننده ی رشد راسی

جوانه زنی اسپور و جهت گیری رشد ناحیه ی راسی هایف

گرایش اسپور به جوانه زنی

جهت گیری رشد هایف

چرخه ی رشد سلول مخمری

آیا قارچ های رشته ای هم چرخه ی سلولی دارند

فصل چهارم: شرایط محیطی برای رشد قارچ ها

مقدمه

نقش حرارت در رشد قارچ ها

فیزیولوژی تحمل حرارتی

نقش PH در رشد قارچ ها

فیزیولوژی تحمل PH

اثرات اکولوژیک PH

نقش اکسیژن در رشد قارچ ها

فیزولوژی تحمل به اکسیژن

نقش دی اکسید کربن در رشد قارچ ها

نقش آب فعال در رشد قرچ ها

نحوه ی پاسخ قارچ ها به پتانسیل آبی

سازگاری فیزیولوژیک در شرایط استرس آبی

نقش نور در رشد قارچ ها

فصل پنجم: تمایز قارچ ها

تبدیل فاز رشته ای به مخمری

کنترل رشد قارچ های دو شکلی

ساختارهای عفونت زا در قارچ های بیماری زای گیاهی

اسکلر و تیا

اندامک های حامل مواد غذاییگ

تولید مثل غیر جنسی

الف) اسپورانژیوسپور

ب) کونیدی

تنظیم و کنترل کونیدی زایی

نقش هیدروفوبین ها در تمایز

فرآیند رشد و توسعه تولید مثل جنسی

تولید مثل جنسی و کنترل هورمونی

الف) کیتریدیومایکوتا

ب) اوومایکوتا

ج) زایگومایکوتا

د) آسکومایکوتا

ه) بازیدیومایکوتا

فصل ششم: تغذیه قارچ ها

تطابق قارچ ها به منظور اخذ مواد غذایی

الف) رشد راسی

ب) میدان الکتریکی

ج) ترشح آنزیم ها

د) دفاع از قلمرو

مواد غذایی مورد نیاز قارچ ها

منابع کربن و انرژی

تخریب گزنوبیوتیک

تجزیه سلولز

ترکیبات معدنی

الف) نیتروژن

ب) فسفر

ج) اهن

فصل هفتم: متابولیسم قارچ ها

تولید انرژی

در شرایط کمبود اکسیژن چه اتفاقی رخ می دهد؟

تولید انرژی از مواد غیر قندی

هماهنگی متابولیسم: تعدل بین مسیرهای متابولیکی

چگونهقند ها از سوبستراهای غیر قندی حاصل می شوند

ترشح اسید های آلی

جا به جایی و ذخیره ی ترکیبات انرژی زا

سنتز کتین

بیو سنتز لیزین

متابولیسم ثانویه

مسیر ها  و پیش سازهای متابولیسم ثانویه

پنی سیلین

مایکوتوکسین ها

مسیر ها و پیش سازهای متابولیسم ثانویه

پنی سیلین

مایکوتوکسین ها

فصل هشتم: اسپورهای قارچی دوره ی نهفتگی و انتشار انها

اشکال شایع اسپورها قارچی

دوره ی نهفتگی و جوانه زنی اسپورها

تظاهرات اکولوژیکی در دوره ی نهفتگی اسپور ها

فرآیند تعادل در رشد قارچ ها

انتشار اسپورهای قارچی

الف) روش های انتشار قارچ های مدفوع دوست

ب) انتشار قارچ ها توسط حشرات

ج) انتشار قارچ های آبزی

د) انتشار و عفونت زایی زئوسپورها

تحرک زئوسپورها

ه) انتشار اسپورهای هوازاد

۱- آزاد سازی اسپور

۲- به پرواز در آمدن اسپور ها

۳- فرود اسپور ها

آلرژی و قارچ های مهم آلرژی زا در هوا

تجهیزات نمونه برداری از هوا

الف) دستگاه نمونه برداری روتورود

ب) دستگاه نمونه برداری روتورود

ج) دستگاه نمونه برداری اندرسون

فصل نهم: شناسایی مهمترین قارچ های ساپروفیت و بیماری زا 

مقدمه

الف) قارچ های ساپروفیت شفاف

آبسیدیا

آسپرژیلوس فومیگاتوس

آسپرژیلوس فلاووس

آسپرژیلوس کلاواتوس

آسپرژیلوس گلوکوس

آسپرژیلوس نایجر

آسپرژیلوس نیدولانس

اسپوروتریکس شنکئی

اسکوپولاریوپسیس

آکرومونیوم

بوتریتیس

پزودوآلشریا بوئیدی

پسیلومایسس

پنی سیلیوم

تریکوتیشیوم

تریکودرما

رایزوپوس

رایزوموکور

ژئوتریکوم کاندیدوم

ساپرو لگنیا

سنسفالاستروم

فوزاریوم

کانینگهاملا

کتومیوم

کرایزوسپوریوم

موکور

ب) قارچ های ساپروفیت رنگی

اپی کوکوم

لستمفیلیوم

آلترناریا

اولوکلادیوم

آئروبازیدیوم

بیپولاریس

فوما

کلادوسپوریوم

کورولاریا

نیگروسپورا

هلمنتوسپوریوم

ج) قارچ های مخمری

ترایکوسپورون

رودوتورولا

ساکارومایسس

کاندیدا

کریپتوکوکوس

مالاسزیا

د) درماتوفیت ها

اپیدرموفایتون فلوکوزوم

تریکوفاایتون روبروم

تریکوفایتون شوئن لاینی

تریکوفایتون منتاگرپفایتس

تریکوفایتون وروکوزوم

میکروسپوروم جیپسئوم

میکروسپوروم کنیس

محیط های کشت برای جداسازی قارچ ها

محیط سابورو دکستروز آگار

محیط مالت اکسترکت آگار

محیط چاپک داکس آگار

محیط پوتیتو دکستروز آگار

محیط کروم آگار

محیز کورن میل سوکروز عصاره ی مخمر آگار

محیط دیکسون

محیط آگار دانه ی نیجر

محیط آزمایش درماتوفیت

استات آگار

محیط کاناوانین گلیسین بروموتیمول بلو آگار

محیط آسکوسپور آگار

محیط سیستئین گلوکز خوم دار آگار

محیط آسپاراژین

محیط تبدیلی دانه ی کتان

محیط سیستئین خون دار آگار

محیط دو فازی

محیط دی هیدروکسی فنیل آلانین

محیط تبدیلی هیستودلاسما

آگار مهار کننده ی قارچی

محیط تریکوفایتون آگار

آگارر کلی

محیط مک وی و مورتون

محیط تبدیلی اصلاح شده

محیط سیب زمینی هویج

محیط آگار برنج

محیط عصاره ی سبزی وی هشت آگار

محیط عصاره ی مخمر پپتون دکستروز آگار

محیط عصاره ی مخمر فسفات

محیط عصاره ی مخمر سوکروز

محیط آگار آبجوی خنثی

محیط سالوین

عصاره ی گوشت آگار

عصاره ی گوشت براث

عصاره ی مغز و قلب آگار

محیط خون دار

محیط کازئین

کریستنسن اوره آگار

محیط ژلاتین

آگار مغذی

محیط اوره

روش های نگهداری قارچ ها در آزممایشگاه پاساژ دوره ای جدایه های قارچی

آب مقطر

انجماد

روغن های معدنی

لیوفیلیزاسیون

منابع

واژه نامه

 

 

انتشارات
نوع جلد

تاریخ ویرایش

شماره ویرایش

شابک

زبان

تعداد صفحات

سایز

تیراژ

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

در حال بارگذاری ...
0